Adatkezelési tájékoztató

A MERIAN FOODS KFT. www.orsi.hu HONLAPJÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A Merian Foods Kft., mint ADATKEZELŐ, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségek teljesítésével kívánja tenni.

Az ADATKEZELŐ fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.


Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait az Merian Foods Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címe:5900 Orosháza, Szarvasi utca 16.E-mail címe:baksai@merian.hu
Webcíme:www.merian.huTelefonszáma:06 68/814-155


Sütik (cookie) kezelése:

A Merian Foods Kft. weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése céljából. A sütikről szóló tájékoztató külön jelenik meg a honlapra lépéskor.


Kinek az adatait kezeljük?

Az ADATKEZELŐ megjelölt http://www.merian.hu/ és  http://www.orsi.hu/ honlapra látogató személyek adatait kezeli.


Milyen adatait kezeljük?

a) Kapcsolattartás a munkatársakkal nyilvános felületen keresztül:

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatkörAdatkezelés időtartamaÉrintettek Köre
Az Adatkezelő honlapján elhelyezésre kerülő kontakt adatok.A GDPR 6. cikk f)  Jogos érdekNév, telefonszám, e-mail címA munkaviszony fennállásáig.Kapcsolattartásra felhatalmazott munkavállalók

b) Facebook:

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatkörAdatkezelés időtartamaÉrintettek Köre
Ügyfélkapcsolattartás a látogatókkal.A GDPR 6. cikk a) 

Az érintett hozzájárulása

Felhasználónév, profilkép, üzenetA hozzájárulás visszavonásáig.Facebook oldal látogatói.


A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az adatkezelés ellen.


Ki ismerheti meg személyes adatait?

Személyes adatait az ügyvezető igazgató, a területi illetékes osztályvezetők ismerhetik meg.


Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe? 

A honlap üzemeltetéséhez igénybe vesz az Adatkezelő adatfeldolgozót: 

NÉVELÉRHETŐSÉGTEVÉKENYSÉG
Pearl Marketing and Management Kft.      

Székhely cím: 5600 Békéscsaba, Petőfi utca 4. 3. em. 9.

Facebook karbantartó
Endersoft Kft.

1123 Budapest, Táltos utca 1.
+36 (1) 457 3000
info@entersoft.hu

Honlap karbantartó, üzemeltető


Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. 

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadása után az Adatkezelő felel.

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.


Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az érintett 1 hónapon belül értesül.

Az érintett kérelmét az adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó. 

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az adatkezelő ésszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel az eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett) vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Ilyen esetben az adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-    az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

-    az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

-    az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

-    az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

-    az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. 

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte. 

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

- amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

- amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

e.) az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)


Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek)  fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.     Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu         Web: http://naih.hu